บริษัท เอเพส โปรดักส์ จำกัด

ตำแหน่งงานว่าง

โพสเมื่อ
ตำแหน่ง
จำนวน

13 ก.ค. 2566

พนักงานธุรการ HR

1

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. มีประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6. มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตืนรือร้น มีความซื่อสัตย์ และมีไหวพริบในการทำงาน

7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติเชิงบวก

8. มีความเข้าใจในกฎหมายด้านแรงงานเป็นอย่างดี

9. มีความยุติธรรม และวางตัวเป็นกลาง

10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลและบริหารจัดการการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ และบรรจุพนักงาน

2. บันทึก เปลี่ยนแปลง และตรวจสอบข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน

3. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่พนักงานในเรื่องกฏระเบียบต่างๆขององค์กร

4. จัดทำรายงานข้อมูลการขาด ลา มาสายของพนักงาน

5. จัดทำเอกสารหนังสือตักเตือนกรณีพนักงานประพฤติผิดวินัยขององค์กร

6. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและประกาศขององค์กรให้พนักงานทราบ

7. ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆที่พนักงานพึงจะได้รับ เช่น ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8. จัดทำระบบประเมินผลปฏิบัติงาน (KPI) ในแต่ละปีของพนักงาน

9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภัทรวดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0992499119
อีเมล : mintk2016@gmail.com